Witamy serdecznie !
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grajewie PDF Drukuj Email
Wpisany przez SMLW   
poniedziałek, 23 marca 2015 13:52

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Grajewie
zawiadamia swoich członków, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w naszej
Spółdzielni w roku bieżącym odbędzie się w następujących terminach:

I. Część I-sza           14 kwietnia

Członkowie zamieszkali na os. Południe

Bud. nr 24,25,26,27,28,28A,28B,29,30,31,32A,60,60A,60B,61,62,65,66

II. Część II -ga         15 kwietnia

Członkowie zamieszkali na os. 1000- lecia, Broniewskiego i członkowie

oczekujący

III. Część III -cia       16 kwietnia

Członkowie zamieszkali na os. Południe

Bud. nr 1,2,5,7,8,10,11,14,15,18,19,20,21,22,23,45,46,47,50,51,52,53,54,56

IV. Część IV - ta         17 kwietnia

Członkowie zamieszkali na os. Centrum

 

Zebrania odbędą się w świetlicy Spółdzielni os. Południe 36 w Grajewie

o godzinie 17 - tej.

 

Zarząd Spółdzielni

 


 

 

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie poinformował, że w dniu 26.02.2015 r.
Uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr V/31/15 zostały zatwierdzone taryfy cen
i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków na terenie Miasta Grajewa.
Zakład stosuje jednakową taryfę dla wszystkich grup odbiorców.
Wysokość cen i stawek opłat:

Za dostawę 1 m3 wody - 2,72 zł netto plus 8% podatek VAT

Za odbiór  1 m3 ścieków - 4,39 zł neto plus  8% podatek VAT

W/w stawki obowiązują od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Grajewie informuje,
że rozpoczęła budowę 40 lokali mieszkalnych w budynku dwuklatkowym,
pięciokondygnacyjnym z windami na os. Południe, przy budynku 60A i B

Powierzchnia użytkowa mieszkań:

38,5 m2 , 43,5 m2 , 54,5 m2 , 55,6 m2

W podpiwniczeniu budynku - 8 garaży z oddzielnymi wjazdami w szczytach budynku.

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Spółdzielni na os. Południe 36
w pokoju nr 9 lub pod Tel. Nr 86 273 88 44 wew. 24 oraz na stronie internetowej:
www.smlwgrajewo.pl

  

 

 

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2013r. Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Grajewie informuje,
że większość właścicieli mieszkań zadeklarowała się za wyborem
selektywnej metody gromadzenia odpadów komunalnych.
W związku z powyższym obowiązuje ona wszystkich mieszkańców
naszej Spółdzielni i polegać będzie na segregacji odpadów według
rodzajów:
1. Kolor żółty pojemnika - tworzywa sztuczne typu PET oraz
plastik przemysłowo - gospodarczy, np. puste butelki typu PET,
opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych;
2. Kolor zielony pojemnika - szkło kolorowe i bezbarwne, np.
bezbarwne i kolorowe butelki i słoiki bez nakrętek;
3.Kolor niebieski pojemnika - papier, makulatura i opakowania
z papieru, kartonu i tektury oraz kartony po mleku.
Pozostałe odpady, nie podlegające segregacji, np. odpady
kuchenne należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 

 

 

 

 

NA CO IDĄ OPŁATY LOKATORÓW?

 

 

Wg załączonego wykresu przedstawiającego procentową strukturę opłat wynika, że
władze  Spółdzielni/ Rada Nadzorcza i Zarząd/ mają wpływ na wysokość 29% kosztów.
Pozostałe 71% kosztów jest niezależna od nas, decydujący wpływ na ich wysokość
mają władze miasta Grajewo. Informujemy jednocześnie, że fundusz remontowy i
eksploatacja pozostają na tym samym poziomie od pięciu lat.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 


INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie informuje
mieszkańców o konieczności rozszczelniania okien w celu prawidłowego
wentylowania mieszkania oraz zapobiegania powstawaniu pleśni.
Zgodnie z Polską Normą P83/B-03430 pkt. 2.1.5 - "Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej"
warunkiem
koniecznym do działania instalacji wentylacyjnej jest dopuszczenie powietrza
zewnętrznego m.in. przez okna górnym wietrznikiem lub górnym skrzydłem
uchylnym tworząc szczelinę w oknach o szerokości do 10mm.

Informujemy również, że błędem, który wpływa ujemnie na funkcjonowanie
wentylacji jest instalacja mechanicznych okapów kuchennych podłączonych
bezpośrednio do przewodu wentylacyjnego o czym mówi  §  148  ust  2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie
( Dz.U.2002 Nr 75, poz. 690)
- "W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana
wentylacja mechaniczna nie można stosować wentylacji grawitacyjnej."

 


 

 

 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Grajewie
informuje, że w ostatni poniedziałek każdego miesiąca, członkowie Rady pełnić będą
dyżury w świetlicy  os. Południe 36 w godzinach od 1600 - 1700 .
Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżury w biurze Spółdzielni dwa razy w miesiącu
tj. drugi poniedziałek miesiąca i ostatni dzień miesiąca od godz.1000 do 1200 .

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grajewo, dnia 21.04.2011r.