Witamy serdecznie !
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grajewie PDF Drukuj Email
Wpisany przez SMLW   

 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że dnia 02 lipca 2015 r. została dostarczona do Spółdzielni
Mieszkaniowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nowa taryfa dla
ciepła obowiązująca od 01.08.2015 r. Wg tej taryfy nastąpiła podwyżka
opłat za energię cieplną średnio o 7 % w stosunku do aktualnie
obowiązujących cen. Zarząd negatywnie ocenił wprowadzoną podwyżkę
uważając ją za nieuzasadnioną tym bardziej, że w roku ubiegłym ceny za
energię  cieplną wzrosty  o około  8 %.  Zaznaczamy,  że pomimo
ubiegłorocznej podwyżki wprowadzonej przez PEC, Rada Nadzorcza
i Zarząd Spółdzielni nie pojęli decyzji o podnoszeniu opłat za centralne
ogrzewanie mieszkańcom naszych zasobów. W sytuacji, w której zachodzi
obawa,  że przy  15%  wzroście  cen  za energię cieplną  ( w okresie od
01.04.2015 r.), pobierane zaliczki w wysokości 3,00 zł/m2 nie będą
wystarczające na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania, zostaliśmy
zmuszeni od 01 września br. do podniesienia pobieranej zaliczki na kwotę
3,10 zł/m2 .

 

Grajewo, dnia 06.08.2015 r.

  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2015r. w SMLW Grajewo

 

Informacja

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz Statutem Spółdzielni, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
naszej Spółdzielni, podzielone na części w dniach 14.04.2015r., 15.04.2015r.,
16.04.2015r. i 17.04.2015r.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było m.in. podjęcie
uchwał w sprawach: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółdzielni za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego wraz z bilansem,
podziału nadwyżki bilansowej, udzielenia absolutorium członkom Zarządu
za działalność w 2014 roku, uchwalenia Programu działania Spółdzielni na
2015 rok., oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, wyboru
uzupełniającego do Rady Nadzorczej.

Stosownie do postanowienia § 100 Statutu Spółdzielni 21 kwietnia 2015r.
zostało zwołane Kolegium, w skład którego wchodzą Prezydia
poszczególnych części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Kolegium
dla wszystkich części dokonało obliczenia głosów na wszystkich
częściach Walnego Zgromadzenia, w oparciu o protokoły Komisji
Skrutacyjnych. Z protokołu Kolegium wynika, że wszystkie uchwały
objęte porządkiem obrad zastały uchwalone oprócz uchwał:
Nr 10/2015 w sprawie ustalania sposobu i wynagradzania za udział
w posiedzeniach członkom Rady , Nr 11/2015 Wersja I, 11/2015
Wersja II w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni, wniesionych przez
Członków Spółdzielni  w trybie § 96 ust. 6 Statutu Spółdzielni.

Po rozpatrzeniu spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia
jako najwyższego organu Spółdzielni, dyskutowano w sprawach i problemach
nurtujących naszych Członków.

 


 

 

 

OGŁOSZENIE

Informujemy , że na wniosek Urzędu Miasta, w dniach 20-21.04.2015 r. została
przeprowadzona kontrola segregacji odpadów komunalnych.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż na nieruchomościach Spółdzielni prowadzona
jest w sposób niewłaściwy selektywna zbiórka odpadów.
W związku z powyższym prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad prawidłowej
segregacji odpadów.

W przypadku dalszych nieprawidłowości istnieje zagrożenie zwiększeniem wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Grajewo, dnia 23.04.2015 r.

Administracja  Spółdzielni

 


 

 

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie poinformował, że w dniu 26.02.2015 r.
Uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr V/31/15 zostały zatwierdzone taryfy cen
i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków na terenie Miasta Grajewa.
Zakład stosuje jednakową taryfę dla wszystkich grup odbiorców.
Wysokość cen i stawek opłat:

Za dostawę 1 m3 wody - 2,72 zł netto plus 8% podatek VAT

Za odbiór  1 m3 ścieków - 4,39 zł neto plus  8% podatek VAT

W/w stawki obowiązują od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

 

  

 

 

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2013r. Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Grajewie informuje,
że większość właścicieli mieszkań zadeklarowała się za wyborem
selektywnej metody gromadzenia odpadów komunalnych.
W związku z powyższym obowiązuje ona wszystkich mieszkańców
naszej Spółdzielni i polegać będzie na segregacji odpadów według
rodzajów:
1. Kolor żółty pojemnika - tworzywa sztuczne typu PET oraz
plastik przemysłowo - gospodarczy, np. puste butelki typu PET,
opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych;
2. Kolor zielony pojemnika - szkło kolorowe i bezbarwne, np.
bezbarwne i kolorowe butelki i słoiki bez nakrętek;
3.Kolor niebieski pojemnika - papier, makulatura i opakowania
z papieru, kartonu i tektury oraz kartony po mleku.
Pozostałe odpady, nie podlegające segregacji, np. odpady
kuchenne należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 

 

 

 

 

NA CO IDĄ OPŁATY LOKATORÓW?

 

 

Wg załączonego wykresu przedstawiającego procentową strukturę opłat wynika, że
władze  Spółdzielni/ Rada Nadzorcza i Zarząd/ mają wpływ na wysokość 29% kosztów.
Pozostałe 71% kosztów jest niezależna od nas, decydujący wpływ na ich wysokość
mają władze miasta Grajewo. Informujemy jednocześnie, że fundusz remontowy i
eksploatacja pozostają na tym samym poziomie od pięciu lat.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 


INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie informuje
mieszkańców o konieczności rozszczelniania okien w celu prawidłowego
wentylowania mieszkania oraz zapobiegania powstawaniu pleśni.
Zgodnie z Polską Normą P83/B-03430 pkt. 2.1.5 - "Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej"
warunkiem
koniecznym do działania instalacji wentylacyjnej jest dopuszczenie powietrza
zewnętrznego m.in. przez okna górnym wietrznikiem lub górnym skrzydłem
uchylnym tworząc szczelinę w oknach o szerokości do 10mm.

Informujemy również, że błędem, który wpływa ujemnie na funkcjonowanie
wentylacji jest instalacja mechanicznych okapów kuchennych podłączonych
bezpośrednio do przewodu wentylacyjnego o czym mówi  §  148  ust  2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie
( Dz.U.2002 Nr 75, poz. 690)
- "W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana
wentylacja mechaniczna nie można stosować wentylacji grawitacyjnej."

 


 

 

 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Grajewie
informuje, że w ostatni poniedziałek każdego miesiąca, członkowie Rady pełnić będą
dyżury w świetlicy  os. Południe 36 w godzinach od 1600 - 1700 .
Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżury w biurze Spółdzielni dwa razy w miesiącu
tj. drugi poniedziałek miesiąca i ostatni dzień miesiąca od godz.1000 do 1200 .

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grajewo, dnia 21.04.2011r.