Witamy serdecznie !
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grajewie PDF Drukuj Email
Wpisany przez SMLW   

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2015r. w SMLW Grajewo

 

Informacja

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz Statutem Spółdzielni, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
naszej Spółdzielni, podzielone na części w dniach 14.04.2015r., 15.04.2015r.,
16.04.2015r. i 17.04.2015r.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było m.in. podjęcie
uchwał w sprawach: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółdzielni za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego wraz z bilansem,
podziału nadwyżki bilansowej, udzielenia absolutorium członkom Zarządu
za działalność w 2014 roku, uchwalenia Programu działania Spółdzielni na
2015 rok., oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, wyboru
uzupełniającego do Rady Nadzorczej.

Stosownie do postanowienia § 100 Statutu Spółdzielni 21 kwietnia 2015r.
zostało zwołane Kolegium, w skład którego wchodzą Prezydia
poszczególnych części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Kolegium
dla wszystkich części dokonało obliczenia głosów na wszystkich
częściach Walnego Zgromadzenia, w oparciu o protokoły Komisji
Skrutacyjnych. Z protokołu Kolegium wynika, że wszystkie uchwały
objęte porządkiem obrad zastały uchwalone oprócz uchwał:
Nr 10/2015 w sprawie ustalania sposobu i wynagradzania za udział
w posiedzeniach członkom Rady , Nr 11/2015 Wersja I, 11/2015
Wersja II w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni, wniesionych przez
Członków Spółdzielni  w trybie § 96 ust. 6 Statutu Spółdzielni.

Po rozpatrzeniu spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia
jako najwyższego organu Spółdzielni, dyskutowano w sprawach i problemach
nurtujących naszych Członków.

 


 

 

 

OGŁOSZENIE

Informujemy , że na wniosek Urzędu Miasta, w dniach 20-21.04.2015 r. została
przeprowadzona kontrola segregacji odpadów komunalnych.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż na nieruchomościach Spółdzielni prowadzona
jest w sposób niewłaściwy selektywna zbiórka odpadów.
W związku z powyższym prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad prawidłowej
segregacji odpadów.

W przypadku dalszych nieprawidłowości istnieje zagrożenie zwiększeniem wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Grajewo, dnia 23.04.2015 r.

Administracja  Spółdzielni

 


 

 

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie poinformował, że w dniu 26.02.2015 r.
Uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr V/31/15 zostały zatwierdzone taryfy cen
i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków na terenie Miasta Grajewa.
Zakład stosuje jednakową taryfę dla wszystkich grup odbiorców.
Wysokość cen i stawek opłat:

Za dostawę 1 m3 wody - 2,72 zł netto plus 8% podatek VAT

Za odbiór  1 m3 ścieków - 4,39 zł neto plus  8% podatek VAT

W/w stawki obowiązują od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

 

  

 

 

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2013r. Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Grajewie informuje,
że większość właścicieli mieszkań zadeklarowała się za wyborem
selektywnej metody gromadzenia odpadów komunalnych.
W związku z powyższym obowiązuje ona wszystkich mieszkańców
naszej Spółdzielni i polegać będzie na segregacji odpadów według
rodzajów:
1. Kolor żółty pojemnika - tworzywa sztuczne typu PET oraz
plastik przemysłowo - gospodarczy, np. puste butelki typu PET,
opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych;
2. Kolor zielony pojemnika - szkło kolorowe i bezbarwne, np.
bezbarwne i kolorowe butelki i słoiki bez nakrętek;
3.Kolor niebieski pojemnika - papier, makulatura i opakowania
z papieru, kartonu i tektury oraz kartony po mleku.
Pozostałe odpady, nie podlegające segregacji, np. odpady
kuchenne należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 

 

 

 

 

NA CO IDĄ OPŁATY LOKATORÓW?

 

 

Wg załączonego wykresu przedstawiającego procentową strukturę opłat wynika, że
władze  Spółdzielni/ Rada Nadzorcza i Zarząd/ mają wpływ na wysokość 29% kosztów.
Pozostałe 71% kosztów jest niezależna od nas, decydujący wpływ na ich wysokość
mają władze miasta Grajewo. Informujemy jednocześnie, że fundusz remontowy i
eksploatacja pozostają na tym samym poziomie od pięciu lat.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 


INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie informuje
mieszkańców o konieczności rozszczelniania okien w celu prawidłowego
wentylowania mieszkania oraz zapobiegania powstawaniu pleśni.
Zgodnie z Polską Normą P83/B-03430 pkt. 2.1.5 - "Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej"
warunkiem
koniecznym do działania instalacji wentylacyjnej jest dopuszczenie powietrza
zewnętrznego m.in. przez okna górnym wietrznikiem lub górnym skrzydłem
uchylnym tworząc szczelinę w oknach o szerokości do 10mm.

Informujemy również, że błędem, który wpływa ujemnie na funkcjonowanie
wentylacji jest instalacja mechanicznych okapów kuchennych podłączonych
bezpośrednio do przewodu wentylacyjnego o czym mówi  §  148  ust  2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie
( Dz.U.2002 Nr 75, poz. 690)
- "W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana
wentylacja mechaniczna nie można stosować wentylacji grawitacyjnej."

 


 

 

 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Grajewie
informuje, że w ostatni poniedziałek każdego miesiąca, członkowie Rady pełnić będą
dyżury w świetlicy  os. Południe 36 w godzinach od 1600 - 1700 .
Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżury w biurze Spółdzielni dwa razy w miesiącu
tj. drugi poniedziałek miesiąca i ostatni dzień miesiąca od godz.1000 do 1200 .

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grajewo, dnia 21.04.2011r.