Witamy serdecznie !
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grajewie PDF Drukuj Email
Wpisany przez SMLW   

UWAGA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Grajewie informuje, że
w związku ze stwierdzeniem odpadów zmieszanych w pojemnikach przeznaczonych
do selektywnej zbiórki odpadów i zakwalifikowaniem ich jako niesegregowane przez
podmiot odbierający odpady, Burmistrz Miasta Grajewo wszczął postępowanie w
sprawie określenia wyższej stawki ( po 15 zł) za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za okres od 1 września 2017 r.

Postępowanie dotyczy budynków na os. Południe 1,2,14,24,25,32A oraz na
os. Centrum 3,20,21,23,24,25,33,34,35,35A,36,38,38A,39.

Grajewo, dnia 02.10.2017 r.

Administracja SML-W
w Grajewie

 

 


 

 

UWAGA !

NOWE, TANIE MIESZKANIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ  W GRAJEWIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Grajewie
informuje, że rozpoczęła sprzedaż trzech lokali mieszkalnych,
powstałych w wyniku adaptacji lokali użytkowych, na parterze
budynku Nr 61 Os. Południe w Grajewie.

Mieszkania o powierzchni: 70,52 m2 ,80,77 m2 , 85,17 m2
na warunkach odrębnej własności z przypadającym udziałem
w gruncie oferujemy w cenie 2 600 zł/m2 .

Termin oddania mieszkań do użytku planowany jest
na 31.X.2017 r.

Szczegółowe informacje uzyskacie państwo w biurze Spółdzielni
Mieszkaniowej na Os. Południe 36 w pokoju nr 9 lub pod telefonem
86 273 88 44 wew. 24.


Administracja SMLW
w Grajewie



 

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Grajewie  poszukuje firm
wykonujących usługi  w zakresie pielęgnacji zieleni  oraz utrzymania w czystości
i porządku terenów  i bloków będących w zasobach Spółdzielni  na os. Południe.

Termin składania ofert  - do 30 .09.2017r.

Szczegółowych  informacji można uzyskać  w biurze Spółdzielni , oś. Południe 36,
pokój nr 7 oraz pod nr  telefonu 86 273 8844, 86 273 88 34

 

Zarząd  Spółdzielni


 

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Grajewie informuje,
że posiada do wynajęcia garaż w budynku nr 60A na osiedlu Południe
w Grajewie.
Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pokój nr 7 lub pod
nr telefonu 86 273 88 34.

Grajewo, 29.08.2017 r

 


 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Grajewie informuje

mieszkańców  naszych  zasobów,  że Uchwałą  Nr 5/17  z  dnia  20.02.2017 r.

Rada  Nadzorcza   Spółdzielni   w  wyniku   konkursu   wybrała   Pana   Pawła

Kurzątkowskiego    na   Prezesa   Zarządu,  którego   kadencja   rozpoczęła

się z dniem 01.03.2017 r.

 

Grajewo, dnia 01.03.2017 r.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  Lokatorsko- Własnościowa w Grajewie informuje,

że od  dnia  01.10.2016 r.  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp. z o.o.

w Grajewie podwyższyło ceny za dostarczane ciepło.

 

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni postanowiła nie podwyższać stawek

na zaliczki  na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

 

Zarząd Spółdzielni


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2016 r

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 39 § 1 Ustawy Prawo spółdzielcze oraz
§ 96 ust. 1 Statutu Spółdzielni, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków
naszej Spółdzielni, podzielone na części  w dniach 20.06.2016r., 21.06.2016r.,
22.06.2016r., 23.06.2016r.

Stosownie do postanowień § 100 Statutu Spółdzielni, 28 czerwca 2016 roku zostało
zwołane  Kolegium,  w  skład,  którego  weszli  Prezydia  poszczególnych części
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Członkowie  Kolegium dokonali obliczenia
głosów,  w  oparciu o  protokoły  Komisji  Skrutacyjnych poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podjęło uchwały w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie za 2015 rok.

- podziału nadwyżki bilansowej,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

- zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SMLW w Grajewie,

- przyjęcia informacji o realizacji wniosków polustracyjnych,

- uchwalenia Programu działania Spółdzielni na 2016 rok.

- uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań,

- wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy

Wymaganej większości głosów nie uzyskały uchwały wniesione w trybie art. 83 ust. 11 Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych przez członków Spółdzielni  w sprawie odwołania członków
Rady Nadzorczej w ilości 12 szt. oraz uchwała w sprawie zmiany statutu.

 

 

Grajewo dnia, 29.06.2016r.

 


 

 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że dnia 02 lipca 2015 r. została dostarczona do Spółdzielni
Mieszkaniowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nowa taryfa dla
ciepła obowiązująca od 01.08.2015 r. Wg tej taryfy nastąpiła podwyżka
opłat za energię cieplną średnio o 7 % w stosunku do aktualnie
obowiązujących cen. Zarząd negatywnie ocenił wprowadzoną podwyżkę
uważając ją za nieuzasadnioną tym bardziej, że w roku ubiegłym ceny za
energię  cieplną wzrosty  o około  8 %.  Zaznaczamy,  że pomimo
ubiegłorocznej podwyżki wprowadzonej przez PEC, Rada Nadzorcza
i Zarząd Spółdzielni nie pojęli decyzji o podnoszeniu opłat za centralne
ogrzewanie mieszkańcom naszych zasobów. W sytuacji, w której zachodzi
obawa,  że przy  15%  wzroście  cen  za energię cieplną  ( w okresie od
01.04.2015 r.), pobierane zaliczki w wysokości 3,00 zł/m2 nie będą
wystarczające na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania, zostaliśmy
zmuszeni od 01 września br. do podniesienia pobieranej zaliczki na kwotę
3,10 zł/m2 .

 

Grajewo, dnia 06.08.2015 r.

 


 

 

 

OGŁOSZENIE

Informujemy , że na wniosek Urzędu Miasta, w dniach 20-21.04.2015 r. została
przeprowadzona kontrola segregacji odpadów komunalnych.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż na nieruchomościach Spółdzielni prowadzona
jest w sposób niewłaściwy selektywna zbiórka odpadów.
W związku z powyższym prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad prawidłowej
segregacji odpadów.

W przypadku dalszych nieprawidłowości istnieje zagrożenie zwiększeniem wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Grajewo, dnia 23.04.2015 r.

Administracja  Spółdzielni

 


 

 

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2013r. Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Grajewie informuje,
że większość właścicieli mieszkań zadeklarowała się za wyborem
selektywnej metody gromadzenia odpadów komunalnych.
W związku z powyższym obowiązuje ona wszystkich mieszkańców
naszej Spółdzielni i polegać będzie na segregacji odpadów według
rodzajów:
1. Kolor żółty pojemnika - tworzywa sztuczne typu PET oraz
plastik przemysłowo - gospodarczy, np. puste butelki typu PET,
opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych;
2. Kolor zielony pojemnika - szkło kolorowe i bezbarwne, np.
bezbarwne i kolorowe butelki i słoiki bez nakrętek;
3.Kolor niebieski pojemnika - papier, makulatura i opakowania
z papieru, kartonu i tektury oraz kartony po mleku.
Pozostałe odpady, nie podlegające segregacji, np. odpady
kuchenne należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 

 

 

 

 

NA CO IDĄ OPŁATY LOKATORÓW?

 

 

Wg załączonego wykresu przedstawiającego procentową strukturę opłat wynika, że
władze  Spółdzielni/ Rada Nadzorcza i Zarząd/ mają wpływ na wysokość 29% kosztów.
Pozostałe 71% kosztów jest niezależna od nas, decydujący wpływ na ich wysokość
mają władze miasta Grajewo. Informujemy jednocześnie, że fundusz remontowy i
eksploatacja pozostają na tym samym poziomie od pięciu lat.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 


INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie informuje
mieszkańców o konieczności rozszczelniania okien w celu prawidłowego
wentylowania mieszkania oraz zapobiegania powstawaniu pleśni.
Zgodnie z Polską Normą P83/B-03430 pkt. 2.1.5 - "Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej"
warunkiem
koniecznym do działania instalacji wentylacyjnej jest dopuszczenie powietrza
zewnętrznego m.in. przez okna górnym wietrznikiem lub górnym skrzydłem
uchylnym tworząc szczelinę w oknach o szerokości do 10mm.

Informujemy również, że błędem, który wpływa ujemnie na funkcjonowanie
wentylacji jest instalacja mechanicznych okapów kuchennych podłączonych
bezpośrednio do przewodu wentylacyjnego o czym mówi  §  148  ust  2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie
( Dz.U.2002 Nr 75, poz. 690)
- "W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana
wentylacja mechaniczna nie można stosować wentylacji grawitacyjnej."

 


 

 

 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Grajewie
informuje, że w ostatni poniedziałek każdego miesiąca, członkowie Rady pełnić będą
dyżury w świetlicy  os. Południe 36 w godzinach od 1600 - 1700 .
Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżury w biurze Spółdzielni dwa razy w miesiącu
tj. drugi poniedziałek miesiąca i ostatni dzień miesiąca od godz.1000 do 1200 .

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grajewo, dnia 21.04.2011r.

 


 

 


 

Poprawiony: poniedziałek, 02 października 2017 10:00